ประเภทสิ่งพิมพ์โฆษณา

ประเภทของสิ่งพิมพ์โฆษณา
โฆษณา ที่พบเห็นอยู่ทุกวันนี้ มีหลากหลายช่องทาง โดยประเภทของสิ่งพิมพ์โฆษณานั้น เมื่อศึกษาถึงลักษณะของผู้โฆษณา สื่อที่ใช้ รวมทั้งจุดประสงค์ของการโฆษณาแล้ว สามารถ
แยกประเภทของการโฆษณาได้   7 ลักษณะดังนี้
1. การโฆษณาตราสินค้า (Brand advertising)
จะ อยู่ในรูปแบบโฆษณาตราสินค้า โดยเส้นสัญลักษณ์ตราสินค้า โฆษณาประเภทนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่มีตราสินค้าที่เป็นที่จดจำอย่างดีอยู่ แล้ว เป็นสินค้าที่สร้างแบรนด์มายาวนาน เช่น โค้ก เป๊ปซี่ เป็นต้น

2. การโฆษณาทางการค้า (Trade advertising)
เป็นการ สื่อสารระหว่างตัวแทนจำหน่ายกับผู้ผลิต
เป็นส่วนแรกที่จะนะนำสินค้าของ บริษัทผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค เพื่อให้ร้านค้ามั่นใจที่จะรับสินค้าไว้จำหน่าย

3. การโฆษณาค้าปลีก (Retail advertising)
เป็นการโฆษณาสินค้า สถานที่จำหน่าย หรือผู้ประกอบธุรกิจขายปลีกเพื่อให้ผู้บริโภค มาซื้อสินค้าหรือบริการ ณ สถานที่จำหน่าย
จะใช้อย่างแพร่หลายและได้ผลที่สุด ในท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน อำเภอหรือจังหวัด

4. การโฆษณาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Professional advertising)
เป็นการ โฆษณาโดยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ เช่น หมอฟันโฆษณายาสีฟัน เป็นต้น เหมาะกับสินค้าที่ผู้บริโภคต้องฟังความคิดเห็น หรือคำแนะนำจากผู้ที่มีความชำนาญการเป็นพิเศษ เป็นต้น

5. การโฆษณาองค์กร (Corporate advertising)
เป็นการโฆษณาที่เน้นในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
สร้างการรับรู้ให้ภายนอกรับรู้ว่าองค์กรทำอะไร

6. การโฆษณาแนวความคิด (Idea advertising)

เป็นการโฆษณาสร้างภาพพจน์หรือสร้างค่านิยมขึ้นใหม่

7. การโฆษณาแยกประเภท (Classified Advertising) 


เป็นการ โฆษณาย่อยใช้เนื้อที่เล็กๆ มีเฉพาะข้อความสั้น ๆ 
หรืออาจมี ภาพประกอบเราจะพบเห็นได้ตามหน้าหนังสือพิมพ์
หรือนิตยสารเช่น การโฆษณาซื้อ – ขายสินค้า การรับสมัครงาน ประกาศหาคนหาย เป็นต้น ประเภทของสิ่งพิมพ์โฆษณา

 

<<กลับหน้าแรกโรงพิมพ์>>