ขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์ Process of printing

ขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์ ของโรงพิมพ์ เค เจ พริ้นติ้ง

โรงพิมพ์ เคเจพริ้นติ้ง มีขั้นตอนการผลิตงานพิมพ์ดังรูปข้างล่างนี้

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์

จะคำนวณจาก

- จำนวนงานพิมพ์ เช่น พิมพ์งานซอง ก็คำนวณว่าปริมาณซองที่จะพิมพ์ มีจำนวนมากขนาดไหน

- วันที่สรุปอาร์ตเวิร์ค ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหมายถึงว่า เป็นวันที่จะสามารถเริ่มพิมพ์งานได้ทันที โดยทั่วไป โรงพิมพ์ทุกแห่งจะกำหนดอยู่ที่ขั้นต่ำ 5 วัน สำหรับงานใหญ่ๆ และ 3 วันสำหรบงานเล็กๆ

 

<<กลับหน้าแรก>>