ซองจดหมาย Envelopes

*หมายเหตุ ถ้าจำนวนมากกว่า 10,000 ซอง จะคิดที่ราคา 10,000 ซอง

ตารางราคาซองจดหมาย No.9

ตารางราคาซองจดหมายขาว ขนาด 9×12.75 นิ้ว (A4)

ตารางราคาซองจดหมายน้ำตาล KA ขนาด 9×12.75 นิ้ว (A4)

* หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
– บริการจัดส่งฟรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล